La inserció laboral de les persones titulades és del 94%

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), en col·laboració amb el Grup de Recerca Sociològica de l’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i els centres d’Andorra que imparteixen titulacions de formació professional i ensenyament superior han realitzat els estudis que tracten la inserció laboral de les persones titulades que han realitzat estudis superiors a Andorra.

La finalitat d’aquests estudis és aprofundir en el coneixement de la inserció laboral dels titulats de formació professional i d’ensenyament superior, tant per avaluar l’adequació del perfil dels titulats a la demanda del mercat laboral com de la qualitat de la pròpia formació i el grau de satisfacció dels titulats amb els estudis cursats i la institució al país. Per tant, aquests informes es configuren com una eina de millora contínua.

Enguany s’ha publicat la sisena edició i sota els títols: La Inserció laboral el 2022 de les persones titulades a Andorra: titulats de formació professional el 2018 i el 2021; i, La Inserció laboral el 2022 de les persones titulades a Andorra: titulats d’ensenyament superior el 2018 i el 2021; s’estudien les promocions dels cursos 2017-2018 i 2020-2021 del Centre de Formació Professional d’Andorra, el Liceu Comte de Foix i la Universitat d’Andorra; la qual cosa permet avaluar la inserció laboral immediatament després de l’obtenció de la titulació i després de tres anys.

En relació a l’estudi d’ensenyament superior, els principals resultats a destacar dels titulats l’any 2018 són:

 • Un 93,5% dels titulats treballen en el moment de ser enquestats
 • Quasi un 70% dels enquestats treballen en el sector públic
 • A un 78,3% se’ls requerí un nivell de competències alt
 • Un 83,7% dels titulats que treballen tenen un contracte indefinit
 • Un 86% dels titulats que treballen ho fan a temps complet
 • El nivell de satisfacció amb la feina, en general és d’un 8,2 sobre 10
 • Un 76,1% troben feina, com a màxim, als 6 mesos després de titular-se
 • Quasi un 70% dels titulats treballen a Andorra
 • Un 82,6% i un 78,3% repetirien la formació i el centre d’ensenyament, respectivament
 • La comunicació escrita, la gestió i la formació tècnica són les competències més ben valorades; i pel que fa a la utilitat per a la feina, la resolució de problemes, la presa de decisions, la gestió, la formació pràctica i el treball en equip són les millor valorades.

Pel que fa a la promoció d’ensenyament superior del 2021:

 • Un 94,6% dels titulats treballen en el moment de ser enquestats
 • Un 52,7% dels enquestats treballen en el sector privat
 • A un 67,3% se’ls requerí un nivell de competències alt
 • A quasi un 55% dels titulats que treballen tenen un contracte indefinit
 • Un 79,2% dels titulats que treballen ho fan a temps complet
 • El nivell de satisfacció amb la feina, en general és d’un 8,4 sobre 10
 • Un 85,5% troben feina, com a màxim, als 3 mesos després de titular-se
 • El 85,5% dels titulats treballen a Andorra
 • Un 80,4% repetirien la formació i el centre d’ensenyament
 • La formació pràctica, la formació teòrica, la comunicació oral i la gestió són les competències més ben valorades; i pel que fa a la utilitat per a la feina, la formació pràctica, la resolució i la comunicació oral són les millor valorades.

Aquests informes i les edicions dels anys anteriors es poden consultar a les pàgines web del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (www.ensenyamentsuperior.ad) i de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (www.aqua.ad).