Bàtxelors renovats i amb nova metodologia

Els bàtxelors en Administració d’empreses i en Infermeria, dues de les titulacions amb més trajectòria a la Universitat d’Andorra (UdA), estrenaran nou pla d’estudis el proper mes de setembre. La principal novetat és l’adaptació al nou model educatiu de l’UdA, que elimina el concepte clàssic d’assignatura i que es basa en l’assoliment de competències. Cada semestre es dividirà en dos o tres mòduls que s’oferiran en paral·lel. En cada mòdul, els estudiants hauran de resoldre un repte treballant i integrant els continguts de manera transversal. Així, el repte és el que dinamitzarà tots els continguts, que s’estructuraran a través de seminaris, treball guiat i treball personal.

Amb els bàtxelors en Administració d’empreses i en Infermeria es completa l’adaptació al nou model educatiu de l’UdA de totes les formacions presencials de primer cicle universitari, iniciada el curs 2018-2019 amb el bàtxelor en Ciències de l’educació. La nova metodologia facilita que els estudiants treballin de manera més col·laborativa i transversal, i potencia encara més l’atenció personalitzada que ofereix el professorat de la Universitat d’Andorra. A més, el nou model educatiu permet que els estudiants vegin encara més l’aplicació pràctica dels continguts teòrics que van adquirint, a través de reptes similars als que es podran trobar al món laboral. Pel que fa a l’avaluació, el pes principal el tindrà l’assoliment del repte, però també s’avaluaran les competències que s’aniran adquirint en els diferents seminaris que composen els mòduls.

El bàtxelor en Administració d’empreses forma professionals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats per desenvolupar activitats relacionades amb la gestió empresarial o emprendre el propi negoci. Un dels seus trets destacats és que també es pot cursar en modalitat virtual, fet que permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional. L’estudiant pot escollir, a més, entre un ampli ventall de crèdits optatius i de lliure elecció i així definir el seu propi itinerari formatiu. Els nombrosos convenis amb empreses del país garanteixen les estades formatives, que es poden dur a terme durant el cinquè semestre.

El bàtxelor en Infermeria, de la seva banda, forma professionals amb un perfil generalista amb capacitat de dissenyar, gestionar i coordinar cures infermeres de qualitat. La formació és exclusivament presencial, i els estudiants disposen de laboratoris amb tecnologia capdavantera per dur a terme simulacions clíniques d’alta fidelitat. Les estades formatives clíniques es poden fer en centres sanitaris d’Andorra, Espanya, França, Portugal o Mònaco, i l’UdA ofereix ajuts per sufragar part de les despeses derivades d’aquestes estades quan es duen a terme a l’estranger.

En ambdós casos, els nous plans d’estudis han estat avaluats i acreditats per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), cosa que en garanteix la qualitat i el reconeixement europeu. Inclouen, de fet, crèdits vehiculats en anglès per fomentar la mobilitat internacional.