L’UdA com a eina per al desenvolupament econòmic i social d’Andorra

En el marc del projecte d’entorn i contribució de l’UdA del Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació de la Universitat d’Andorra, s’ha realitzat un treball titulat La contribució de la Universitat d’Andorra a la societat andorrana. L’UdA com a eina per al desenvolupament econòmic i social d’Andorra, amb l’objectiu d’analitzar, utilitzant les dades del 2019, l’impacte de l’UdA en la societat i economia andorranes. Sota aquesta premissa es porten a terme diversos estudis i treballs d’investigació que cerquen fins a quin punt l’UdA contribueix al creixement econòmic i el benestar social de la població andorrana.

Es preveu que aquest treball sigui publicat durant el primer trimestre del 2022 i en aquest article se n’avancen els principals resultats.

En primer lloc es realitza una anàlisi quantitativa dels perfils dels titulats mitjançant una enquesta realitzada a més de 350 titulats de formació reglada i de postgrau de l’UdA fins el 2019. Els resultats posen de manifest que el 56% dels titulats de formació reglada i el 60% dels titulats de postgrau són dones i que l’edat mitjana dels estudiants que finalitzen les seves titulacions és d’aproximadament 35 anys. Aquestes dades mostren la contribució de l’UdA en la formació continuada de la població del país. En aquesta anàlisi, també es posa de manifest la millora de competències digitals adquirides pels titulats al llarg dels seus estudis a l’UdA, així com la millora del seu salari i la relació del treball dels titulats amb els estudis cursats a l’UdA.

El treball també fa un estudi qualitatiu de la percepció de l’UdA per part dels titulats i dels agents econòmics i socials per analitzar el potencial transformador de l’UdA sobre la societat andorrana. Per dur a terme aquesta part de la recerca, que es basa en la realització d’entrevistes a 12 persones pertanyents al segment de titulats en formació reglada o postgrau fins el 2019 i empreses andorranes ocupadores de titulats de l’UdA, s’ha comptat amb el suport de la Universitat de Saragossa dins del projecte europeu Life Long Learning Transversalis i amb la col·laboració de l’empresa Hamilton. Els resultats obtinguts d’aquestes entrevistes en profunditat mostren que l’UdA és considerada una institució rellevant que dona servei de formació a tot un país. En aquest sentit impulsa el creixement del capital humà i cívic del país, ja que té un impacte notori en el ràpid accés al mercat laboral del seus titulats i en la seva ocupabilitat. Aquest fet comporta un desenvolupament del teixit empresarial del territori.  També es mostra que tant les empreses com els titulats de l’UdA destaquen molt positivament la qualitat de l’oferta formativa de la Universitat, ja que aporta de forma decisiva noves competències professionals i personals, entre elles el treball en equip i el compromís amb el país.

El treball també fa un resum de l’activitat de recerca i la internacionalització de l’UdA, al llarg dels anys, perseguint l’objectiu de contribuir a l’enfortiment de la institució i esdevenir una eina crucial en la gestió i creació de coneixement científic aplicat a l’entorn local des del primer Pla General de Recerca del 2006 i que es culmina amb la posada en marxa de l’Escola Internacional de Doctorat l’any 2015. Aquesta estructura acull els diversos grups i projectes de recerca de la Universitat a nivell nacional i internacional amb resultats aplicables al país. Es destaca en aquest apartat la participació de la Universitat a diferents associacions universitàries internacionals i el lideratge de la xarxa Universities of Small Countries and Territories (NUSCT), de la qual va ser fundadora.

El treball finalitza amb l’estudi, seguint la metodologia utilitzada en estudis previs, de la contribució de la Universitat d’Andorra a l’economia andorrana, prenent com a referència les dades de l’exercici 2019. En aquesta part del treball s’analitza l’impacte de la institució des de la perspectiva de la demanda, el qual posa en valor la gran capacitat de l’UdA per millorar la competitivitat d’Andorra i la dels seus professionals. L’UdA representa de forma directa el 0,16% del PIB andorrà i genera 54 llocs de treball jornada equivalents a temps complet. De fet, aporta a l’economia andorrana de manera indirecta més de 560.000€. Pel que fa a l’impacte induït de l’activitat de l’UdA, representa un valor afegit superior a 1.300.000€. Aquestes dades col·loquen a l’UdA com una de les primeres 300 empreses d’Andorra amb un impacte total de pràcticament  2.000.000€ anuals i un retorn de la inversió en educació de les empreses del país d’aproximadament 450.000€.

Com a conclusió final es destaca la contribució de l’UdA en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats pels estats membres de les Nacions Unides el 2015, i recollits també en el Pla estratègic nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides que va ser aprovat pel Consell de Ministres d’Andorra el 2019. Els ODS en els quals l’activitat de la Universitat es considera que incideix de manera específica i en major mesura són els següents:

  • ODS 4: Garantir una educació de qualitat, inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure les oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom, vetllant per la qualitat dels seus programes de formació i per la vocació de servei públic i de resposta a les necessitats de formació dels professionals del país.
  • ODS 5: Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes, facilitant l’accés a la formació superior a les dones i nenes del país, proporcionant-los-hi oportunitats de millora professional, alhora que contribuint a la sensibilització en aquest aspecte en tots els seus programes de formació.
  • ODS 8: Fomentar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i el treball digne per a totes les persones, proveint d’estudis superiors a la població del país i contribuint d’aquesta manera al seu desenvolupament econòmic futur i a la millora de l’ocupació de la seva població, entre d’altres.
  • ODS 10: Reduir la desigualtat en i entre països, actuant com a eina d’ascensor social, entre altres.

Montserrat Casalprim, Josep M. Duart i Betlem Sabrià