Recerca en llengües: actituds, creences i pràctiques en l’ús de la tecnologia a l’aula d’anglès

Aquest mes de juny es dipositarà la tesi doctoral del membre del Grup de Recerca en Llengües (GREL) Ferran Costa, titulada Attitudes, beliefs, and practices on the use of technology in the English as a Foreign Language classroom: The use of the iPad in the Andorran school system.

El treball tracta les actituds, creences i pràctiques en l’ús de les tecnologia, concretament de l’iPad, en les classes d’anglès al sistema d’ensenyament andorrà. La motivació de la recerca rau en el fet que no existeixen estudis previs en aquesta àrea realitzats a Andorra i que, amb la introducció del PERMSEA (el Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà), l’iPad va esdevenir una eina de treball habitual dins de les aules. Aquest treball de recerca s’ha basat en determinar les actituds, creences i pràctiques envers l’ús de les tauletes electròniques per part dels professors i els estudiants de segona ensenyança del sistema d’ensenyament andorrà (concretament als estudiants de primer i segon d’aquest nivell educatiu) en l’assignatura de llengua anglesa. La recerca determina les actituds i creences dels estudiants envers l’ús de les tauletes electròniques a l’aula d’anglès; analitza les actituds i creences dels professors pel que fa a l’ús de les tauletes electròniques a l’hora d’ensenyar anglès; i observa i estudia les pràctiques i estratègies d’ensenyament i aprenentatge, tant dels professors com dels alumnes i l’ús que donen a les tauletes electròniques en l’assignatura de llengua anglesa.

De manera genèrica, de les conclusions de l’estudi se n’extreu l’àmplia acceptació d’aquest suport tecnològic, tant per als professors com per als alumnes, com a eina facilitadora de l’ensenyament de l’anglès. Tanmateix, també s’han observat les limitacions en el seu ús imposades pel propi currículum, que fa que es constrenyin les oportunitats d’explorar altres àmbits d’aplicació que podrien facilitar nous aprenentatges.

Ferran Costa, membre del Grup de Recerca en Llengües (GREL)