El 48% dels estudiants de l’UdA són internacionals

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra, creat l’any 2007 té com a objectius principals promoure la cultura de qualitat entre tots els membres de la comunitat universitària, promoure procediments, guies i estàndards de qualitat en totes les activitats, i redactar informes d’autoavaluació interna dels diferents àmbits universitaris, per tal de garantir la millora contínua de l’ensenyament superior.

Entre les tasques que ha desenvolupat el Consell de la qualitat des de la seva creació, es troben les avaluacions internes de les titulacions que s’ofereixen a la Universitat d’Andorra, l’avaluació de la qualitat docent i dels serveis, l’avaluació de la satisfacció dels titulats, l’avaluació del personal docent i del personal d’administració i tècnic de la Universitat, així com l’elaboració de guies i procediments d’actuació, i diferents anàlisis de dades.

Un dels informes d’anàlisi de dades que el Consell de la qualitat publica a l’inici de cada curs acadèmic i que es pot consultar a l’enllaç següent: https://www.uda.ad/universitat/consell-de-la-qualitat/avaluacions-internes-i-analisi-de-dades/, és el que resumeix la procedència dels estudiants de les diferents formacions reglades de la Universitat, segons el centre d’origen, el país dels estudis, el sistema educatiu i la titulació d’accés.

A partir de les dades analitzades sobre la procedència dels estudiants de nou accés matriculats a la Universitat d’Andorra al curs 2021-2022, cal destacar l’increment d’estudiants que han cursat els seus estudis d’accés a la Universitat, a Espanya 24,79%, respecte al 20,68% del curs 2020-2021, a França 6,72%, respecte al 2,67% del curs anterior i a altres països (com per exemple, Argentina, Colòmbia, Perú, Veneçuela, Xile, República Dominicana o Regne Unit), amb un valor igual a 16,39%, respecte al 4,67% del curs anterior. El percentatge d’estudiants que han accedit a la Universitat d’Andorra amb estudis realitzats al país, ha passat del 71,98% (del curs 2020-2021) al 52,10% per al curs actual (2021-2022). Malgrat aquesta reducció percentual, el nombre absolut d’estudiants amb estudis realitzats al país ha augmentat considerablement (14%), ja que hi ha hagut un increment del 35% de nous estudiants respecte el curs passat.

D’aquest estudi es desprèn que el 47,90% dels estudiants de nou accés a la formació reglada de la Universitat d’Andorra per al curs 2021-2022 són estudiants internacionals, sent aquest valor igual al 28,02% per al curs anterior. Si es tenen en compte les dades sobre la titulació d’accés, el percentatge d’estudiants que accedeixen a la Universitat d’Andorra amb una titulació de batxillerat ha passat del 49,33% al curs 2020-2021, al 55,04% per al curs actual (2021-2022). També hi ha hagut un increment d’estudiants que han accedit a la Universitat amb altres primers cicles, passant del 12,00% al 19,75%, i es mantenen uns percentatges similars per als estudiants que accedeixen a la Universitat a partir d’ensenyaments professionals i a partir de la prova d’accés per a de vint-i-cinc anys.

Rosa M. Mariño
Consell de la qualitat