El nombre de dones en càrrecs de responsabilitat a l’UdA supera la mitjana de les universitats de la Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universitats ha fet públics els resultats de l’informe «La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes futurs». La publicació ofereix una fotografia de l’’estat de la qüestió’ global de la perspectiva de gènere en la docència universitària a partir de les dades, l’experiència i les iniciatives que han proporcionat les Unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa Vives. Es tracta del segon informe que la Xarxa Vives elabora sobre la qüestió, i el primer en què hi participa la Universitat d’Andorra. En total, s’analitzen les dades de 20 universitats, quatre més que en el primer estudi publicat sobre la qüestió, que data del 2017.

La Universitat d’Andorra, si bé es troba en un estadi més primerenc en la introducció de la perspectiva de gènere en les titulacions o en les competències transversals –tot just està finalitzant l’elaboració del seu primer pla d’igualtat–, destaca per ser una de les institucions amb més dones en càrrecs de responsabilitat. Pel que fa a les coordinacions d’estudis, un 100% de les coordinacions de bàtxelor estan ocupades per dones, quan la mitjana en les universitats que participen a l’estudi és del 49%. Les dones suposen el 86% de les coordinacions d’estudis de postgrau (la mitjana és de del 46%) i el 100% de les coordinacions de doctorat (mitjana del 41%). Quant als alts càrrecs de gestió, docència i investigació, a l’UdA estan ocupats per dones en un 60%, mentre que la mitjana a la resta d’universitats és del 36%.

L’estudi assenyala que durant els darrers anys la competència de gènere s’ha anat incorporant progressivament en els plans d’estudi de les universitats de la Xarxa Vives. Així, el 85% de les universitats inclouen la competència de gènere en algun dels seus graus, encara que només el 31% l’han introduïda com a competència comuna a tots els graus que imparteixen. Tot i els avanços, només el 16% dels graus que ofereixen les universitats de la Xarxa Vives ofereixen assignatures de gènere en els currículums.

Tradicionalment, la inclusió de gènere als graus estava concentrada en un nombre reduït d’assignatures i majoritàriament optatives. Aquesta tendència s’ha revertit, atés que l’obligatorietat de les matèries ha augmentat un 31% des de l’informe de 2017. En el cas dels postgraus, la tendència és similar amb un augment de matèries obligatòries del 14% respecte al 2017. Finalment, pel que fa als estudis de doctorat, 9 de les 20 universitats participants a l’estudi, el 45%, imparteixen un programa especialitzat en gènere, el que suposa només un 2% de l’oferta de programes de doctorat. 
El 95% de les universitats de la Xarxa Vives disposen de pla d’igualtat per a canalitzar l’agenda de gènere en la docència universitària i, en els últims cinc anys, el 70% de les universitats han ofert formació amb perspectiva de gènere destinada al personal docent i investigador. Durant el curs 2019-2020, les universitats de la Xarxa Vives van desplegar 84 accions formatives amb perspectiva de gènere destinades al professorat.

Cal destacar així mateix la col·lecció promoguda per la Xarxa Vives de Guies per a una docència amb perspectiva de gènere. Aquesta iniciativa aplega fins a data d’avui recursos docents per a 22 disciplines i ha rebut el reconeixement de l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclosa com a exemple de bones pràctiques a la seua Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR). 

Segons les autores de l’informe, María José Rodríguez Jaume i Diana Gil González (Universitat d’Alacant), “contemplar la perspectiva de gènere tant en la política d’estudis com en la formació universitària és el desafiament més transformador a què s’enfronten actualment les universitats. En incorporar la perspectiva de gènere, les universitats contribueixen a impulsar el principi d’igualtat entre dones i homes a través de la pràctica docent. Un alumne sensibilitzat i amb formació específica és capaç d’identificar els biaixos i la discriminació de gènere. Aquesta formació els converteix en agents del canvi ja que, una vegada superada la seua formació universitària, aplicaran aquests coneixements transversals als seus respectius àmbits laborals”.

Entre les propostes d’actuació que planteja l’informe adreçades a accelerar les polítiques d’igualtat en el context universitari, hi ha la necessitat d’incrementar la formació de gènere en els estudis de grau de manera obligatòria i una major presència de programes de mentoria dirigits a alumnes universitàries. A més, les autores apunten la necessitat d’implementar una estratègia educativa sistemàtica i dirigida al professorat, perquè la transversalització de gènere en el procés d’ensenyament-aprenentatge s’incorpori de manera efectiva.

Pel que fa a l’àmbit del reconeixement, les autores de l’informe recomanen visibilitzar els discursos sobre gènere i igualtat en les fites protocol·làries del curs universitari, garantir la coordinació acadèmica i científica amb equilibri de dones i homes, així com enfortir les posicions ètiques en igualtat real de les universitats com a institucions socialment responsables i avançar en la transparència universitària amb enfocament de gènere.

Coincidint amb la publicació de l’informe, la institució ha posat en marxa l’Observatori d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, que té com a finalitat l’elaboració d’estudis sistemàtics i periòdics, basats en dades i amb perspectiva comparada, en matèria d’igualtat per raó de gènere a les universitats. L’Observatori neix amb vocació de generar coneixement útil per a les universitats en la definició de les seues estratègies i polítiques d’igualtat.

Amb l’objectiu de visibilitzar la informació aportada pels informes i fer-la accessible a la comunitat universitària, als diferents agents amb competències en màteria d’igualtat i a la societat en general, la Xarxa Vives d’Universitats ha publicat al seu web un seguit d’indicadors interactius relatius a la presència de les dones i del gènere en diferents col·lectius de les comunitats universitàries (alumnat, PAS i PDI), així com a la presència del gènere en els estudis.