Màster en Educació: primer itinerari de Cultura democràtica completat amb èxit

Al mes de setembre del 2021, l’Escola d’educació imparteix per primera vegada el Màster en Educació. El Màster està format per 5 itineraris que es poden cursar de manera independent i poden tenir dos recorreguts, segons la via d’accés. Els itineraris del Màster en educació són: Intervenció educativa, Ensenyament especialitzat, Gestió de projectes i de centres, Cultura democràtica i Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació.

  • Intervenció educativa: orientat a la docència a segona ensenyança, batxillerat i formació professional en una escola inclusiva. És obligatori per a les persones que accedeixen al màster amb una titulació altra que el bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent. No podrà ser cursat per les persones que hi hagin accedit a partir del bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent, ja que les competències les han adquirit al primer cicle dels seus estudis universitaris. Aquest itinerari contempla una estada formativa obligatòria.
  • Ensenyament especialitzat: orientat a la intervenció, en entorns inclusius, amb alumnes que presenten altes capacitats o importants dificultats d’aprenentatge per raons de discapacitat o altres casuístiques. Permet donar continuïtat al bàtxelor en Ciències de l’educació en l’àmbit de l’atenció a la diversitat. És obligatori per a les persones que accedeixen al màster amb la titulació de bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent. Aquest itinerari requereix una estada formativa obligatòria.
  • Gestió de projectes i de centres: orientat a l’organització de grups multidisciplinaris que han de treballar junts per aconseguir un objectiu comú; al lideratge pedagògic i a la direcció de projectes i centres educatius. Aquest itinerari requereix una estada formativa obligatòria.
  • Cultura democràtica: orientat a oferir respostes educatives a partir de la interpretació de les necessitats i els conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, en línia amb els valors promoguts pel Consell d’Europa. És obligatori per obtenir el títol de màster, independentment de la titulació que s’hi accedeixi. Aquest itinerari requereix una estada formativa o un treball final de mòdul.
  • Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació (TAC): orientat a desenvolupar la competència digital del titulat. Aquest itinerari requereix una estada formativa o un treball final de mòdul.

(Memòria del pla d’estudis del Màster en educació, 2019)

En aquest Màster hi ha dos recorreguts segons la via d’accés:

  1. Els estudiants que provenen del bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent han de cursar l’itinerari de Cultura democràtica (30 ECTS), l’itinerari d’Ensenyament especialitzat (30 ECTS), el treball fi de màster (20 ECTS) i l’optativitat (40 ECTS).
  2. Els estudiants que provenen d’altres primers cicles han de cursar l’itinerari de Cultura democràtica (30 ECTS), l’itinerari d’Intervenció educativa (30 ECTS), el treball fi de màster (20 ECTS) i l’optativitat (40 ECTS).

L’optativitat es podrà cursar seguint els itineraris de Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació, Gestió de projectes i de centres, realitzar mobilitat en altres universitats o realitzar altres continguts alternatius (Memòria del pla d’estudis del Màster en educació, 2019).

Enguany, s’ha finalitzat la primera promoció de l’itinerari de Cultura democràtica que consta de 30 ECTS i ha tingut una durada d’1 semestre, els continguts han estat impartits per 25 professors amb un total de 21 estudiants. Durant el semestre que ha durat aquest itinerari els estudiants han pogut adquirir diversos coneixements a partir dels 3 mòduls següents: Fonaments de la cultura democràtica, Educació per a la cultura democràtica i Mediació, cultura del diàleg i mediació de conflictes. Cada un dels mòduls contemplava diversos seminaris específics amb la finalitat que els estudiants adquirissin continguts, capacitats i actituds necessàries per poder resoldre el repte de cada un dels mòduls (Model educatiu de la Universitat d’Andorra, 2018).

La modalitat d’aquests seminaris han anat complementant-se amb sessions presencials a les instal·lacions de l’UdA, sessions en directe a través del campus virtual i amb un treball autònom de l’estudiant afavorint així una metodologia competencial i basada en l’aprenentatge servei. A més, abans de finalitzar l’itinerari , els estudiants han hagut de realitzar una Estada Formativa (5 ECTS) o bé un Treball Fi d’Itinerari (5 ECTS) i han comptat amb el suport de 24 tutors externs de l’UdA. Dels 21 estudiants, 8 d’ells han dut a terme les estades formatives en 7 centres del país i els altres 13 estudiants han fet el treball fi d’itinerari aportant propostes de millora a 12 centres del país.

L’itinerari de Cultura democràtica tanca amb un percentatge molt elevat d’aprovats i amb molt bones sensacions per part dels estudiants, però també per part del professorat de cara a una segona promoció que es portarà a terme.

Sònia Gili
Professora de l’Escola d’Educació