Acadèmia Europea de Medicina de Rehabilitació

La Dra Mercè Avellanet, coordinadora del Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris de la Universitat d’Andorra, ha estat elegida com a membre vitalici de la Acadèmia Europea de Medicina de Rehabilitació (EARM). Aquesta prestigiosa institució continental, composta de metges sènior especialistes en Medicina Física i Rehabilitació, en un numero màxim de 50, vetlla per la promoció, les bones pràctiques i el rigor ètic dins l’especialitat. L’ AEMR va ser creada al 1969. Els acadèmics són invitats en base a la seva distingida contribució a l’especialitat. Es tracta de promoure l’educació i la recerca a Europa, essent referència en matèria científica, pedagògica i de recerca, intercanviant idees i informacions, i endegant un debat moral i ètic.

Merce Avellanet, MD, PhD, coordinator of the Research Group on Health Sciences and Health Services of the Universitat of Andorra, has been elected as a lifelong member of the European Academy of Medicine of Rehabilitation (EARM). This prestigious continental institution, made up of senior physicians specialized in Physical Medicine and Rehabilitation, of up to 50 members, looks after the promotion, good practices and ethical rigor in the specialty. The AEMR was created in 1969. Academics are invited on the basis of their distinguished contribution to the specialty. The aim of the Academy is to promote education and research across Europe, aching as a reference point in scientific, educational and research matters, exchanging ideas and information, and engaging a moral and ethical debate.

La conferència inaugural.