L’UdA, una universitat inclusiva

La Universitat d’Andorra (UdA) és una institució d’ensenyament superior compromesa amb la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i amb necessitats especials. D’acord amb aquest compromís, s’ha destinat una persona al capdavant i s’està treballant en l’elaboració del Pla d’inclusió de la Universitat d’Andorra, que es preveu que estigui en marxa el curs 2022-2023.

Com a institució inclusiva, oberta a la societat i al debat d’idees, l’UdA compta amb una comunitat universitària plural, cohesionada i integrada a la societat, que participa activament en la governança de la institució. El seguiment personalitzat de l’estudiant i la inclusió són els valors que encapçalen el seu Model estratègic. A més, l’UdA treballa activament per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en què destaquen:

  • Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom (ODS 4)
  • Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom (ODS 8)
  • Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (ODS 9)
  • Reduir la desigualtat en i entre els països (ODS 10)
  • Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles (ODS 11)
  • Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells (ODS 16)

A banda d’obrar per l’eliminació de barreres arquitectòniques i sensorials, en l’afany de garantir la igualtat d’oportunitats a tots els membres de la comunitat universitària, l’UdA també treballa per fer inclusiva tota l’activitat docent. Això es tradueix, no només en l’acció tutorial i en l’adopció d’una metodologia docent inclusiva, sinó també en la possibilitat de realitzar adaptacions docents per a l’estudiantat amb discapacitat i d’aplicar mesures inclusives per als estudiants amb necessitats educatives especials.

El Servei d’Acompanyament a l’Estudiant i al Personal (SAEP) és un espai d’orientació dins de la comunitat universitària, en el qual s’ofereix un acompanyament a les persones amb necessitats psicosocials o situacions de vulnerabilitat que puguin dificultar o impedir la continuïtat de la seva tasca acadèmica i/o professional. També exerceix de servei de suport a la integració de les persones discapacitades i de les persones amb necessitats educatives especials, responent a les necessitats d’aquestes persones i promovent les actuacions necessàries. El SAEP col·labora amb diferents departaments del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, i el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra.

Les persones discapacitades, per exemple poden sol·licitar l’adaptació dels programes formatius de la Universitat d’Andorra a les seves necessitats específiques. La sol·licitud es tramita per correu electrònic adreçat al SAEP, un cop feta la preinscripció al programa i abans que finalitzi el període de preinscripció, adjuntant la certificació CONAVA de la discapacitat.

Les persones amb necessitats educatives especials que no tenen la condició de discapacitats també poden sol·licitar mesures de suport per als programes formatius de la Universitat d’Andorra. La sol·licitud s’ha de fer igualment, un cop emplenada la preinscripció al programa i abans que finalitzi el període, per correu electrònic al SAEP. En el cas que les mesures de suport afectin la dinàmica del programa, cal que es presenti una certificació que acrediti les necessitats educatives especials. Fins i tot en el cas de necessitat sobrevinguda un cop iniciat el programa, es poden sol·licitar mesures de suport durant la impartició del programa formatiu. A l’inici de cada programa s’informa a tots els estudiants de les adaptacions realitzades per a les persones discapacitades i de les mesures de suport que poden afectar la dinàmica del programa.