Indagació

Aprenentatge per Indagació

L’aprenentatge per indagació és una metodologia d’ensenyament-aprenentatge a través de la qual els estudiants han de trobar solucions a una situació problema a partir d’un procés de recerca.

Se centra en el treball cooperatiu per part dels estudiants i fomenta les habilitats requerides per a un treballador del segle XXI: una persona resolutiva, que sàpiga treballar en equip i tingui un pensament crític, a la vegada que aporta major habilitat en processos científics, matemàtics i tecnològics (habilitats STEAM).

Per tal de desenvolupar l’aprenentatge per indagació es formularà, en primer lloc, la situació problemàtica i, a partir d’aquí, els estudiants proposaran hipòtesis que hauran de validar o refutar mitjançant la observació, examinant documentació, buscant evidències empíriques, interpretant dades i, a partir d’aquí, proposar respostes i prediccions, i exposar-les de forma argumentada.

L’aprenentatge per indagació contraresta el fracàs de la classe magistral en la societat del coneixement amb un nou perfil d’aprenent. Anem d’un paradigma on el coneixement s’imposa a un paradigma on el coneixement es construeix.

Aquests metodologia funciona molt bé en classes amb un nombre reduït d’estudiants (diguem entre 15 i 20), ja que a classe no s’utilitzen ni llibres ni altres fonts d’informació (això es fa com a treball personal i grupal fora de classe com activitat prèvia) sinó que es dedica la classe bàsicament a resoldre la situació problemàtica i solucionar els buits conceptuals sobre la mateixa. Això fa que la classe sigui molt més divertida i instructiva (pels estudiants i també pel professor), permeti fer ciència a classe amb la quals cosa la satisfacció i l’autoestima científica dels estudiants augmenta.

L’èxit d’aquesta metodologia requereix per part del professor més esforç que les classes tradicionals, que sovint es veuen compensats pels resultat obtinguts:

  • Canvis profunds en els estudiants (estimula la curiositat intel·lectual)
  • Aprenentatge més profund i significatiu (desenvolupa el pensament crític)
  • Gran satisfacció dels estudiants (aprenentatge de forma significativa i entusiasta)
  • Pel professor és molt més divertit fer la classe (compensa el sobreesforç)

Una aplicació de l’aprenentatge per Indagació duta a terme amb estudiants del bàtxelor en ciències de l’educació per a resoldre una situació problemàtica per tots viscuda “per què a l‘estiu fa calor” però per molts pocs coneguda.

Florenci Pla (professor de Didàctica de la ciència i la tecnologia)