Benvinguts, estudiants internacionals!

Aquest curs 2019-2020 comptem amb la presència de dos estudiants internacionals a la UdA, l’Andrew i en Diego; dos estudiants de BAE de Cranbrook (BC, Canadà) i de Monterrey (Mèxic) respectivament.

Els dos estudiants s’estan adaptant molt bé a l’ambient universitari i també amb els seus companys del bàtxelor, fins i tot entre ells, han començat a fer sortides per veure i conèixer racons del nostre petit país.

Des del servei de programes internacionals (SPI) els hi hem fet una entrevista per conèixer-los una mica més.

Bona tarda nois, primer de tot, abans de començar l’entrevista, des de la UdA us volem donar la benvinguda al nostre petit país i la nostra universitat i felicitar-vos per la vostra valentia per endinsar-vos en aquesta aventura com és la mobilitat internacional.

La nostra primera pregunta és per què vau escollir la Universitat d’Andorra com a destí de la vostra mobilitat?

“It was the only choice, I did not even know that Andorra existed until the end of September when one of my professors asked me if I was interested in doing a semester in Europe in January in which I said of course sign me up.”

Va ser l’única opció. La veritat és que ni sabia que Andorra existia fins a finals de setembre, quan un dels meus professors em va preguntar si estava interessat a fer un semestre a Europa al gener a què vaig respondre: Oh, i tant, apunta-m’hi!

“Sinceramente mis primeras dos opciones eran Madrid y Barcelona, y como segundas opciones puse Andorra y Salamanca. Me aceptaron en las dos últimas, pero comparando ya la ciudad comencé a buscar Andorra porque yo la verdad no conocía el país: no conocía que existía, que era un país pequeño… Y cuando empecé a buscar pues me llamó mucho la atención y me dio muchas ganas de conocer el país. Y por eso estoy aquí la verdad”

Sincerament les meves dues primeres opcions eren Madrid i Barcelona, i com a segones opcions vaig posar Andorra i Salamanca. Em van acceptar a les dues últimes però comparant ja la ciutat vaig començar a buscar Andorra perquè jo la veritat no coneixia el país: no sabia que existia, que era un país petit… I quan vaig començar a buscar em va cridar molt l’atenció i vaig tenir moltes ganes de conèixer-lo. I per això estic aquí la veritat.

Creieu que el Buddy Programme us va ajudar a integrar-vos a l’ambient universitari?

“Yes and no, from who I have met through the program it has been informative when I have questions however I have found that I have found my own ways of integrating more efficiently, however I think that is just a cultural difference in how Canadians interact with people and the world than someone who lives here. So, I think that is just me being me and nothing wrong the program did.”

Sí i no, les persones que he conegut a través del programa eren més aviat persones a què podia preguntar i resoldre dubtes, però he aconseguit trobar la meva pròpia forma d’integració, tanmateix crec que és només una diferència cultural entre com els canadencs interactuem amb les persones i el món, i les persones que viuen aquí. Per tant, no és una qüestió del programa sinó més aviat una qüestió personal.

“Sí, la verdad que desde que llegamos Roberta se puso en contacto conmigo y la verdad es que es muy buena persona, muy simpática. Cada vez que tiene un plan me habla para ver que se hace o que planes podemos hacer y todo eso. La verdad es que es muy atenta y me ha ayudado a conocer más gente apoyándome”

Sí, la veritat que des de que vam arribar la Roberta es va posar en contacte amb mi i la veritat és que és molt bona persona, molt simpàtica. Cada cop que té un pla em parla per veure que es fa o quins plans podem fer i totes aquestes coses. La veritat és que és molt atenta i m’ha ajudat a conèixer més gent que em recolza.

 Quines coses positives i negatives creieu que té l’UdA?

“The class structure is great, it rewards you for doing well in one way where you may be weaker in another which I like. Some of the classes go form 0 to 100 real fast with out any build up then quickly back to 0.”

L’estructura de les classes és genial. Una cosa que m’agrada és que et feliciten per fer les coses bé d’una forma on pot ser no ets tan bo. Com a cosa negativa potser és que els continguts van d’un nivell 0 a un nivell 100 molt ràpid sense cap desenvolupament i, de sobte, tornen ràpidament a un nivell 0.

“Una de las cosas positivas que yo veo en la Universidad es que como es una universidad muy pequeña, te da la facilidad de poder convivir más grupalmente porqué somos poquitos alumnos entonces se puede interactuar más con ellos con los maestros… Otro dato positivo es que los maestros, todos con los que yo he podido platicar, son muy amables, muy atentos, se preocupan por cómo estamos, cómo la estamos pasando en Andorra y la verdad es que son personas también muy simpáticas. En cuanto a lo negativo yo creo que la verdad no creo que haya aspectos negativos en la universidad. Sin embargo, sí veo como oportunidades para que la universidad pueda seguir creciendo y pueda seguir atrayendo más alumnos del extranjero.”

Una de les coses positives que jo veig a la universitat és que com és una universitat molt petita, et dóna la facilitat de poder conviure més amb grup perquè al ser pocs alumnes, es pot interactuar més amb ells, amb els mestres… Una altra dada positiva és que els mestres, tots amb els que he parlat, són molt amables i atents. Es preocupen per com estem i com ho estem passant a Andorra i la veritat és que són persones molt simpàtiques. Pel que fa a l’aspecte negatiu, jo crec, la veritat que no hi ha aspectes negatius a la universitat. No obstant això, sí que veig oportunitat perquè la universitat pugui seguir creixent i pugui seguir atraient més alumnes de l’estranger.

Vau tenir algun problema per venir a aquest país?

“Oh yes, the visa process in this country is insane and you can not do anything here with out the visa like for example getting internet or a bank account”

Oh sí, el procés d’obtenció del permís de residència en aquest país és de bojos i no pots fer res aquí sense aquest permís com per exemple obtenir internet o obrir un compte bancari.

“La verdad que no tuve ningún problema, todo fue muy ágil desde que salí de Monterrey hasta llegar aquí no tuve ningún problema.”

La veritat és que no vaig tenir cap problema, tot va ser molt ágil des de que vaig sortir de Monterrey fins arribar aquí no vaig tenir cap problema.

 Com a última pregunta, i possiblement la més important, recomanaríeu als vostres amics estudiar aquí?

“Absolutely, I love how the classes are laid out and I will always recommend for people to travel”

Totalment, m’encanta com es realitzen les classes i sempre recomano viatjar a la gent.

“Sí recomendaría a mis amigos estudiar aquí porqué en lo que va de semestre la verdad que la gente que he conocido aquí en Andorra me ha tratado muy bien. Son muy amables, personas como nobles. Cualquier duda y problema se han ofrecido para apoyar. Incluso Cristina nos ha guiado bastante desde que llegamos: ha estado en pendiente comunicación con nosotros desde que salimos de Monterrey y sinceramente es muy agradable la llegada a Andorra sabiendo que tenemos persones que nos pueden guiar, que nos pueden apoyar en todas nuestras dudas… Porqué más que nada estamos llegando a un país donde no conocemos nada y sentir ese apoyo, la guía y que están con nosotros es algo que se valora mucho.”

Sí recomanaria als meus amics estudiar aquí perquè en el que va de semestre la veritat és que la gent que he conegut aquí a Andorra m’ha tractat molt bé. Són molt amables i persones com “nobles”. S’han ofert per recolzar-me en qualsevol dubte i problema. Fins i tot la Cristina ens ha guiat bastant des de que vam sortir de Monterrey i, sincerament, és molt agradable l’arribada a Andorra sabent que tenim persones que ens poden guiar, que ens poden recolzar en tots els nostres dubtes… Perquè més que res estem arribant a un país on no coneixem res i sentir aquest recolzament, la guia i que estan amb nosaltres és una cosa que es valora molt.

 Moltes gràcies nois per haver-nos concedit aquesta entrevista i esperem que la vostra estància a l’UdA i al nostre país sigui gratificant i tingueu una experiència positiva en la realització dels vostres estudis en aquesta universitat.

 

Servei de programes internacionals (SPI)